PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE OPERACIÓNS

Esta metodoloxía de selección de operacións aplícase unicamente a actuacións desenvolvidas por departamentos da Administración local, ou outros que sexan medios propios desta, no exercicio das competencias especificamente atribuídas e que contan con asignación FEDER para levar a cabo operacións elixibles que se axusten ao eixe 12 do POCS, á estratexia DUSI MARÍN 2020, ao documento de criterios e procedementos para a selección de operacións (CPSO), aos plans e estratexias pertinentes e á normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación.

 

No seguinte enlace pódese descargar a convocatoria de manifestación de expresións de interese, asinada o 30 de outubro de 2017 pola responsable da Unidade de Xestión.