CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIÓNS

O plan de implementación da estratexia DUSI Marín 2020 conta cun total de sete liñas de actuación que contribúen aos catro obxectivos temáticos incluídos no eixe 12 do Programa Operativo de Crecemento Sustentable. Para cada unha das liñas de actuación defínense uns criterios para a selección e a priorización das distintas operacións para financiar.